1st Ifrc International Clinical Mycology Conference: Aspergillus and Aspergillosis- Poster Presentation
Poster Presentation

Clear images and colors

راهنمای طراحی پوستر برای کنگره  
  
    -        اندازه پوستر  100 cm × 70 cm می باشد(Portrait)

-         پوستر می بایست فقط به زبان انگلیسی تهیه گردد.

-         درج شماره پوستر در طراحی پوستر الزامی می باشد.
 

    AWT IMAGE

  

o       سازمان دهی اطلاعات
 عنوان، نویسنده/نویسندگان و وابستگی سازمانی    Title/Authors/Affiliation of authors
 • مقدمه : طرح مسئله و مرور مختصر ولی مهم از مطالب، اهدافIntroduction       
 مواد و روش ها: توضیح مختصر فرآیندها و روش های کار                      Methods
 • نتایج: ذکر داده ها و یافته ها                                                             Result

 • نتیجه گیری                                                                        Conclusion
 • منابع (حداقل3-حداکثر 8 منبع )                                             References


توجه:
لازم به توضیح است ترکیب بندی اجزای فوق متناسب با اهمیت و حجم محتوی هر یک از اجزا، قابل تغییر می باشد و افراد مطابق با سلیقه خود می توانند پوستر خود را طراحی نمایند.

o       طراحی پوسترعکس ها و نمودارها
نباید کوچکتر از 18 در 10 سانتی متر باشند.
تمام عکس ها باید توضیح داشته باشند.
عکس ها حداقل 300 dpi در اندازه نهایی باشند.
حتی الامکان از عکس های اینترنتی استفاده نشود.
رنگ ها و تنظیمات نمودارها را متناسب با نمای پوستر تغییر دهید.
نمودارهای سه بعدی برای پوستر مناسب نیستند.

AWT IMAGEAWT IMAGE

Topic URL in 1st Ifrc International Clinical Mycology Conference: Aspergillus and Aspergillosis website:
http://pemc.mazums.ac.ir/find.php?item=1.93.35.en
Back to content primary page